کميته‌ها :

  • انجمن داراي پنج کميته اصلي مي‌باشد:
  • کميته فرهنگي هنري
  • کميته علمي فني
  • کميته اجتماعي و ارتباطات
  • کميته اقتصادي بازرگاني
  • کمیته ورزشی
شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.