وظايف و اهداف کميته علمي و فني :

  • تلاش در جهت برقراري مبادله هيأت‌هايي از دانشمندان، اساتيد، دانش‌آموختگان و دانشجويان دو کشور
  • برگزاري همايش‌ها در جهت تبادل‌نظر ميان اساتيد و اعضا هيأت علمي دانشگاه‌هاي دو کشور
  • ترجمه و تأليف کتب علمي، آموزشي، پژوهشي، در راستاي گسترش روابط علمي دو کشور
  • تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي علمي دو کشور
  • شناسايي و معرفي شخصيت‌هاي علمي و مؤسسات علمي پژوهشي دو کشور
  • مبادله کتاب، مطبوعات و مجلات علمي، پژوهشي دو کشور
  • تلاش در جهت حل مشکلات علمي، تحقيقي، پژوهشي محققان و پژوهشگران دو کشور از طريق ايجاد ارتباط بين مراکز علمي پژوهشي دو کشور
  • اقدام و فعاليت در جهت ايجاد زمينه اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان دو کشور و برگزاري دوره‌هاي کارآموزي
  • همکاري و ارتباط با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذيربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق
شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.