اعضاء هیأت مدیره

آقای مهندس لئون آهارونیان--

--رئیس هیأت مدیره (رئیس انجمن)

آقای سيد محمدرضا دماوندي--

--مدیرعامل انجمن

آقای رضا عطوفي--

--نایب رئیس انجمن

آقای هنريك خالويان سرنقي--

--عضو هیات مدیره و خزانه دار

آقای محمدرضا محمدي شكيبا--

--عضو هیأت مدیره

آقای عليرضا نظيف--

--عضو هیأت مدیره

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.