وظایف رئیس هیأت مدیره :

 


رئیس هیأت مدیره که رئیس انجمن نیز می باشد دارای وظایف و اختیارات زیر است :

 

  • اداره امور انجمن
  • امضاء اسناد مالی، اوراق بهادار و تعهدآور
  • امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات اداری مربوطه
  • دعوت به مجامع و جلسات طبق وظایف
  • شرکت در مجامع، مجالس، گردهمایی ها، نشست ها، مراسم و غیره بعنوان نماینده انجمن
  • مدیریت و تشکیل جلسات هیئت مدیره
  • سایر وظایف محوله از سوی هیئت مدیره

 

تبصره یک : رئیس هیات مدیره پس از اخذ اکثریت آراء هیات مدیره مسئولیت اجرایی را عهده دار می شود و بعنوان رئیس انجمن فعالیت می کند.

 

تبصره دو : ریاست جلسات مشترک کمیته های اجرایی بعهده رئیس انجمن است.

 

تبصره سه : در غیاب رئیس انجمن نایب رئیس عهده دار امور مربوطه خواهد بود.

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.